Archiwum kategorii: Urzędowe

Zadanie "Bezpiecznie na wsi z Funduszem Sprawiedliwości" realizowane było podczas dorocznego pikniku rodzinnego X Święto Ziemniaka w Smęgorzowie, który corocznie gromadzi mieszkańców małopolskich wsi. Spotkanie miało na celu utrwalenie wśród mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego wiedzy o bezpieczeństwie zarówno w pracy, jak i odpoczynku na wsi. Podczas pikniku zorganizowane były pokazy i szkolenia dot. przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Zwrócono uwagę na przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w czasie prac polowych na wsi, korzystania z akwenów wodnych oraz zasad p.poż. Uczestnicy pikniku zostali zapoznani z procedurami postepowania w sytuacjach kryzysowych, dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy, zrozumieli, że nikt nie jest sam i każdy może liczyć na pomoc i wsparcie. W pikniku wzięli również udział nauczyciele i wychowawcy ze szkół gminy Dabrowa Tarnowska, co dodatkowo wzmocniło w dzieciach i młodzieży poczucie bezpieczeństwa i pewność, że instytucje, takie jak policja, szkoła, PCPR, zapewniają im pomoc i wsparcie. Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska z powodzeniem brała udział w I naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Na zadanie "Bezpiecznie na wsi z Funduszem Sprawiedliwości", w którego ramach 4 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zorganizują poszczególne przedsięwzięcia utrwalające wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych bezpieczne nawyki w społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w czasie prac polowych na wsi, bezpieczeństwa przy korzystaniu z akwenów wodnych oraz zasad p.poż. otrzymaliśmy kwotę niespełna 20.000,00 zł. Czytaj dalej

Przystąpiono do wykonania zadania pn.: Odbudowa alejek w parku miejskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w 100% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poprzez Lokalna Grupę Działania PROWENT z Mielca, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Na zlecenie Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, zgodnie z projektem, pozwoleniami dokonana będzie wymiana nawierzchnia alejki parkowej o długości ok. 150 mb. z istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię betonową. Czytaj dalej

Do 5 września 2022 roku trwa nabór do kolejnej edycji konkursu fundacji Most the Most. Do konkursu można zgłaszać zabytki z woj. wielkopolskiego, małopolskiego i śląskiego, które wymagają remontu, modernizacji, rewaloryzacji. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski, Małopolski i Śląska, którzy chcą zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak zgłosić zabytek do konkursu? Czytaj dalej

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy modulowany, emitowany przez syreny alarmowe - trwający ok 1 minutę. Jak co roku 1 sierpnia o godz. 17:00 Warszawa, a wraz z nią wiele miejsc w całej Polsce zatrzyma się na chwilę. Zatrzymany ruch uliczny, przerwane zostanie wykonywanie codziennych czynności przez wielu ludzi, by poświęcić tę chwilę na refleksję nad powstańczą ofiarą, by wspomnieć heroizm antyhitlerowskiego powstańczego zrywu z 1944 roku. Godzina „W” to kulminacyjny moment obchodów kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego w Polsce. Zatrzymajmy się i my.

Lokalna Grupa Działania „PROWENT” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027. Czytaj dalej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania PROWENT oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska na otwarte spotkanie dotyczące kierunków opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD PROWENT na lata 2021-2027, które  odbędzie się dnia 15 lipca 2022r. o godz. 9:00  w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Rynek 34. Spotkanie konsultacyjne realizowane jest w ramach: Poddziałania: Wsparcie Przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB. Czytaj dalej

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP. Zgodnie z Konstytucją samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2477 gmin. Czytaj dalej

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska, w poczuciu więzi z Ukraińcami zwracam się do Was po raz kolejny z apelem o wsparcie. W związku ze zbiórką darów dla Ukraińców przygotowany został na ten cel gminny magazyn na Hali Sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej przy ul. Sportowej 4 w Dąbrowie Tarnowskiej (wejście od strony wschodniej). Artykuły można dostarczać w godzinach od 9.00 do 18.00  od poniedziałku do soboty  ( rozpoczęcie zbiórki od 01.03.2022 r.) Bardzo prosimy o przynoszenie tylko tych rzeczy, które będą przez nas podawane ponieważ są to produkty, na które jest aktualnie największe zapotrzebowanie. Na chwilę obecną nie ma potrzeby zbiórki ubrań i zabawek, ponieważ tych rzeczy jest wystarczająca ilość. Jeśli jednak będziemy mieć informację, że brakuje to na bieżącą będziemy to ogłaszać. Najpotrzebniejsze rzeczy, które są przyjmowane do magazynu to: folie termiczne; śpiwory; karimaty, środki higieniczne, podpaski, pampersy (również dla dorosłych); komplety pościeli, koce, leki, powerbanki, gotowa żywność, napoje, chusteczki nawilżające i higieniczne. Czytaj dalej
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:
  1. Do 15 marca 2022 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2021 rok: Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Czytaj dalej
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w okresie od 1 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur. Zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2188) zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, posiadającemu: gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza oraz faktury za zakup oleju napędowego. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika. Czytaj dalej

Zgodnie z art. 144 ordynacji podatkowej doręczenie decyzji podatkowej dokonane zostanie za pośrednictwem operatora pocztowego, sołtysów oraz pracowników organu. W tym roku z uwagi na okres pandemii COVID-19 doręczenie będzie dokonywane w sposób bezpieczny dla pracowników organu i podatników. Dopuszczamy dostarczenie nakazów do skrzynek pocztowych a w przypadku ich braku doręczenie bezpośrednie do jednego z domowników pod danym adresem.

Burmistrz Dąbrowy ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj dalej

Urząd Miejski w   Dąbrowie  Tarnowskiej  informuje, iż rozpoczęto przebudowę ulicy Granicznej w  Dąbrowie  Tarnowskiej. Wykonawcą robót jest firma PROJEKTMP z Laskówki Chorąskiej. Podczas realizacji inwestycji ruch będzie odbywał się jednokierunkowo  połową szerokości  jezdni tj. w pierwszym etapie wjazd będzie umożliwiony tylko od strony ul. Jagiellońskiej, natomiast w II etapie tylko od ul. Kościelnej. Planowany termin zakończenia przebudowy drogi to  koniec czerwca  br.  Za utrudnienia w ruchu  przepraszamy.

„Dziś, w godzinie Modlitwy Anioł Pański, przeżywszy 100 lat, odeszła od nas Przyjaciółka i Dobrodziejka Sanktuarium p. Stefania Dulemba. Bogu niech będą dzięki za jej życie i dobro, dzięki któremu powstało wiele dzieł. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Bazylice Mniejszej w Skarżysku-Kamiennej.  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.” Taka wiadomość dotarła do społeczności szkolnej i mieszkańców Smęgorzowa w dniu 15 stycznia br.  Przyjęto ją z ogromnym smutkiem i żalem. Stefania Dulembowa była dla  wszystkich wspaniałą przyjaciółką, a dla uczniów najlepszą babcią. Mimo podeszłego wieku, starała się jak najczęściej odwiedzać szkołę w Smęgorzowie. Trwałą pamiątką po Jej obecności wśród nas pozostanie m.in.  piękna sala gimnastyczna, z której korzystają dzieci, młodzież i starsi. Czytaj dalej

Uwaga! Silny wiatr (16/17.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy. SMSy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały wysłane do mieszkańców województw 10 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Jednak ze względu na zmieniającą się dynamikę zjawiska, Alert RCB został rozszerzony na pozostałe województwa i objął cały kraj. Porywy wiatru mogą osiągać 110 km/h. Czytaj dalej

W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego.  Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej p r z y p o m i n a, że z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania oświadczeń oraz wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy). Czytaj dalej

W dniu 11.01.2022 r. została podpisana umowa na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smęgorzów, która pozwoli na przyłączenie kolejnych 50 gospodarstw domowych do sieci kanalizacji w tej miejscowości. Wykonawcą inwestycji będzie firma Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa z terminem realizacji do 15 lutego 2023 r. Wartość zadania wynosi 2 915 295,15 zł. Czytaj dalej

Strona 1 z 22912345...102030...Ostatnia »