Dąbrowa Tarnowska

Gmina Dąbrowa Tarnowska położona jest w południowo-wschod­niej części Polski, w woj. małopolskim na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

Obszar gminy: Powierzchnia ogółem - 11.589 ha, w tym miasto - 2.307 ha.Polska Malopolska DabrowaTarnowska Dąbrowa Tarnowska Ludność gminy: (stan na 7 stycznia 2021 r.) ogółem -   20.773 miasto -    11.462 wieś -          9.305

W skład Gminy Dąbrowa Tarnowska wchodzi Miasto Dąbrowa Tarnowska i 12 sołectw tj: Brnik, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Lipiny, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka.

 
miejscowość
liczba ludności
DĄBROWA TARNOWSKA
11672
BRNIK
597
GRUSZÓW MAŁY
462
GRUSZÓW WIELKI
1248
LASKÓWKA CHORĄSKA
683
LIPINY
689
MORZYCHNA
412
NIECZAJNA DOLNA
622
NIECZAJNA GÓRNA
1359
SMĘGORZÓW
1292
SUTKÓW
445
SZARWARK
925
ŻELAZÓWKA
571
ogółem
20773
Układ komunikacyjny: Dąbrowa Tarnowska posiada promienisty układ dróg zapewniający połączenie z innymi gminami województwa małopolskiego. Miasto leży na trasie Warszawa - Krynica, 20 km na północ od Tarnowa, 100 km na południe od Kielc.
Wyświetl większą mapę

Telekomunikacja: Dąbrowa Tarnowska ma bardzo dobrze rozwinięte stacjonarne i komórkowe sieci telefoniczne. Na jej terenie zlokalizowane są liczne stacje bazowe telefonii komórkowej, które zapewniają dobry zasięg na całym obszarze gminy. Dodatkowo na terenie miasta zostało uruchomionych 14 punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu typu Wi-Fi HOTSPOT.

 

MAPA PLAN DĄBROWY TARNOWSKIEJ3 Dąbrowa Tarnowska

Zaopatrzenie w energię: Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb. Miasto i wsie zgazyfikowane są gazem ziemnym nisko i średniociśnieniowym. Istnieją duże rezerwy mocy.

Zaopatrzenie w wodę: Gmina Dąbrowa Tarnowska zaopatrywana jest w wodę poprzez ujęcie na rzece Dunajec w okolicach Żabna. Drugie źródło zaopatrzenia to wybudowana 21 km magistrala wodna z Tarnowa, przez co uzyskano możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć miasta Tarnów. Miasto i wszystkie sołectwa są zwodociągowane.

Sieć kanalizacyjna: Praktycznie cały obszar gminy Dąbrowa Tarnowska objęty jest systemem kanalizacji sanitarnej. Posiadają go: miasto Dąbrowa Tarnowska, sołectwa: Gruszów Wielki, część Gruszowa Małego, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Żelazówka, Brnik, Szarwark, Lipiny, Morzychna i Laskówka Chorąska. Obsługiwany jest on przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Aktualnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dysponuje nową oczyszczalnią, o większej przepustowości i spełniającą wymogi UE, oddaną do użytku w 2008 r. System kanalizacyjny doprowadzono również do Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w miejscowości Morzychna w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Zasoby mieszkaniowe: Dąbrowa Tarnowska posiada kilka jedno- i wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Osiedle Westerplatte, mieszczące ponad 2100 mieszkańców, zostało zmodernizowane, dzięki czemu zyskano nowe chodniki, docieplone budynki, bardziej funkcjonalne parkingi i nowe place zabaw. Dodatkowo mieszczące się tam szkoły wyposażono w wielofunkcyjne boiska sportowe, które są ogólnodostępne poza godzinami lekcyjnymi. Pozostałe osiedla, o łącznej populacji ok. 1200 mieszkańców, są obecnie unowocześniane w podobny sposób. W 2009 roku, po uchwaleniu przez Radę Miejską Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w różnych częściach miasta stworzono możliwość budowy jedno- i wielorodzinnych budynków z częścią usługową.

DabrowaTarnowska z lotu ptaka Dąbrowa Tarnowska

Klimat: Klimat Dąbrowy Tarnowskiej zaliczany jest do klimatów podgórskich nizin i kotlin, jest łagodny i dość suchy, korzystnie działający na organizm człowieka. Sprzyja on rolnictwu i sadownictwu.

Rolnictwo: Gleby na terenie gminy są słabej jakości (klasy IV-VI). Struktura własności to gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Istnieje wieloletnia tradycja uprawy pomidorów, truskawek i ogórków gruntowych dla przetwórstwa. Występują duże nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Fauna i flora: Na terenie gminy najwięcej jest borów, czyli drzewostanów iglastych z przewagą sosny. Później następuje przejście do drzewostanów bogatszych liściastych, w których występują takie gatunki jak dąb, buk, olsza, brzoza. Obszar gminy zawiera również obwody łowieckie polne i leśne. Można w nich spotkać zwierzynę grubą: łosia, jelenia, dzika oraz zwierzynę płową: sarnę, a także zwierzynę drobną: zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę domową i leśną oraz bobry. Ptaki charakterystyczne dla terenu gminy to: kuropatwa, bażant, przepiórka, gołąb grzywacz, bocian i ptaki drapieżne.

Od 1 stycznia 1999 r. miasto ponownie jest siedzibą powiatu.