Deklaracja dostępności dabrowatar.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Miejskiego

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

    Data publikacji strony internetowej: 2012-06-10

​Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, - materiały wideo nie posiadają transkrypcji opisowej nagranego dźwięku, - filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i audiodeskrypcji, - cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie z wytycznymi standardu WCAG 2.1,

​Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, - multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, - załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF, - treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań

​Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracowników Referat Promocji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Dąbrowa Tarnowska:

Anna Jastrzębiec-Witowska e-mail:awitowska@dabrowatar.pl tel. 14 644 2107

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

​Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem urzędu znajduje się parking na którym wyznaczone zostały 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do urzędu po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do budynku urzędu. Dostęp do pierwszego piętra zapewniony przy pomocy dźwigu osobowego znajdującego się wewnątrz budynku po prawej stronie od schodów (prawy hol budynku). Na piętrze znajduje się Dziennik Podawczy. Istnieje również możliwość zejścia pracownika urzędu do osoby niepełnosprawnej na parking przed urzędem po poinformowaniu telefonicznym sekretariatu urzędu i wyjaśnieniu jaki rodzaj sprawy ma być załatwiony. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

aktualizacja: 19-02-2021