RODO – ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO ORAZ COOKIES (ciasteczka) W SERWISIE WWW.DABROWATAR.PL

 W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. na  portalu www.dabrowatar.pl obowiązuje zaktualizowana Polityka Prywatności.

Portal www.dabrowatar.pl wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania portalu do potrzeb użytkownika.


Polityka prywatności

Każdą osobę, zwaną dalej Użytkownikiem, odwiedzającą stronę internetową ww.dabrowatar.pl , zwaną dalej Stroną obowiązuje aktualna Polityka prywatności (zgodna z dyrektywą UE oraz w związku z zapisami Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne – Dz. U. nr 2012, poz. 1445 z 16-11-2012 r.) .  Korzystanie ze strony www.dabrowatar.pl oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności. 

Dane zbierane automatycznie W trakcie odwiedzin strony internetowej www.dabrowatar.pl zbierane są czysto statystyczne dane dotyczące odwiedzin strony, m.in: rodzaj przeglądarki w której została wyświetlona strona, wersja i rodzaj systemu operacyjnego z którego korzysta użytkownik, rozdzielczość ekranu monitora na którym została wyświetlona strona, data i godzina odwiedzin serwisu, informacje o lokalizacji.

Cookies (Ciasteczka) Niektóre obszary strony internetowej www.dabrowatar.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe tworzone na komputerze internauty, identyfikujące go w sposób konieczny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem zapewnienia poprawnego działania strony internetowej www.dabrowatar.pl, jest pozwolenie przeglądarce internetowej na akceptację i obsługę plików cookies.

Wykorzystanie danych Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, personalizacji zawartości naszych stron internetowych lub do celów statystycznych. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a strony internetowej www.dabrowatar.pl będą wykorzystane doraźnie, wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie dotyczące pracy niniejszej strony internetowej. 

Zmiana danych Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiany Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie internetowej.

Uwarunkowania końcowe Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności serwisu strony internetowej www.dabrowatar.pl, proszę opuścić stronę.


KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2)   Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

      Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest:  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 2)   w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Dawidem Więcek – poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75 3)   wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu a  w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 4)   w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów, 5)   dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów, 6)   posiadają Państwa prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania,
  • w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
  • usunięcia   danych   osobowych  ( prawo do bycia  zapomnianym )  w  przypadku,  gdy  osoba,  której  dane  są     przetwarzane,   wniosła   sprzeciw   wobec   przetwarzania   jej   danych   osobowych,   wycofała   swą  zgodę  na  ich      przetwarzanie  w  przypadku  gdy  zgoda  jest  podstawą  do   przetwarzania  tych  danych i nie ma innego powodu dla      których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
  • żądania  ograniczenia  przetwarzania  swych  danych  osobowych  w  przypadkach  gdy  kwestionowana  jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
  • przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadku  gdy  dane  są  przetwarzane  w  interesie  publicznym  lub w   związku  z  uzasadnionym  interesem  administratora  danych,  chyba  że  administrator  wykaże  podstawa  do   przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7)   dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę, 8)   dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu, 9)   skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - FACEBOOK
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH dla kanałów Social Media - Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej ( https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miejski-w-D%C4%85browie-Tarnowskiej-103890395568690) I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane Niniejszym informuję, że  Urząd Miejski z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, przetwarza dane osobowe osób, które: dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu, opublikowały recenzję na fanpage’u, wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”. II. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Urząd Miejski w  Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34,  posiadający NIP 871-10-02-693, REGON 000523910 (dalej „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej umdt@dabrowatar.pl oraz pisemnie - Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – tel. 14 642 27 75 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@dabrowatar.pl, oraz pisemnie - Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – tel. 14 642 27 75. III. Cele i podstawy przetwarzania Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),w następujących celach: - w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej, - w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora, - w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO), Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,w celach historycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora. IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane: - podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, - dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook, - zdjęcie profilowe, - informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia, - anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. V. Odbiorcy danych Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe: - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, - właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, - osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami). VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. VII. Okres przechowywania danych Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: - dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, - dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, - dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, - dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilUrząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilUrząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu. VIII. Państwa prawa W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, - prawo do usunięcia danych, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. IX. Informacje o źródle danych Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook. X. Pozostałe informacje - Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a. - Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.