Szanowni Mieszkańcy! W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska  zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska. Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów. Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy. W ramach prac nad aktualizacją dokumentu podjęto diagnozę weryfikacyjną wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Analiza wykazała występowanie problemów społecznych i współwystępowanie negatywnych zjawisk pozaspołecznych na obowiązującym obszarze rewitalizacji. W związku z powyższym nie ulega zmianie wyznaczony na podstawie Uchwały Nr XXI/310/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2016 roku obszar rewitalizacji. Tym samym wskazuje się cztery podobszary rewitalizacji: podobszar Nieczajna, Podobszar Morzychna, Podobszar Okolice Osiedla Kościuszki oraz Podobszar Centrum miasta. Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/dabrowatarnowska_ankieta_gpr