Głównym tematem LXVI sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2023 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2024 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2024 – 2029. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej jednomyślnie przegłosowała projekt budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. Projekt tej uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 14 listopada 2023 r. Uchwalenie budżetu Gminy na 2024 r. poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek zapoznał radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: - projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2024, - opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r., - przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne. Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie i wnioski pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2024. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu omówił, a później zawnioskował o uchwalenie budżetu na 2024 r. Burmistrz skierował także słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni mijającego roku dla Posłów na Sejm RP z Subregionu Tarnowskiego, Wojewody Małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rady Miejskiej, Sołtysów, Rad Osiedlowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafii z terenu naszej Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował również Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za wspieranie w realizacji zadań oraz za uwagi i sugestie, które chętnie wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Budżet został opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, przy czym nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej. Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2024 przyjęto w wysokości 126.057.019,20 zł, z tego dochody bieżące – 101.480.625,98 zł, a dochody majątkowe - 24.576.393,22 zł. Dochody zaplanowano z zachowaniem ostrożności w realnych do wykonania kwotach. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 135 404.019,20 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 96.149.078,70 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.254.940,50 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań gminy. W wydatkach inwestycyjnych ujęto najistotniejsze zdania wynikające z wieloletnich planów inwestycyjnych, uwzględniając zabezpieczenie środków na wkład własny gminy na zadania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne. W projekcie zaplanowano deficyt w wysokości 9.347.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.377.000 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000 zł., oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.470.000 zł. Przychody przyjęto w wysokości 10.272.000,00 zł, w tym kredyt planowany do zaciągnięcia w wysokości 4.302.000,00 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.470.000,00 zł., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 500.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 925.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do pierwotnie przedłożonych projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024 i w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz wniósł autopoprawki. Proponowane zmiany dotyczyły: 1) zwiększenia dochodów o: - środki z WFOŚiGW w Krakowie na wsparcie edukacji ekologicznej – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, - dotację celową z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie dotyczące poprawy efektywności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z pozostałych odsetek, 2) zwiększenia wydatków bieżących o: - realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Wsparcie Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie”, 3) zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych na następujące zadania: - dokumentacja projektowa budowy CKS w Szarwarku, - zakup samochodu strażackiego dla OSP w Żelazówce, - poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, - zwiększenie zadania wartości zadania związanego z budową CKS w Nieczajnie Górnej, - zwiększenie wartości zadania przebudowa chodnika w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Dolnej, - budowa chodnika ul. Lecha Kaczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, - modernizacja ul. Spacerowej w Laskówce Chorąska. Wielkości budżetu zaplanowano w realnej wysokości, uwzględniając realizację wielu zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków funduszy rządowych. Skuteczne i prawidłowe wykonanie tych inwestycji jest niezwykle istotne dla realizacji przyszłorocznego budżetu oraz dla rozwoju gminy i poprawy infrastruktury drogowej. Na sesji podjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2024 rok. Ponadto, radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 r. oraz uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2024. W końcowej części obrad, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski oraz w imieniu radnych Przewodniczący Rady Wiesław Mendys złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska życzenia zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2024. Z treścią  budżetu oraz pozostałych  uchwał mogą Państwo  już wkrótce zapoznać się  w Biuletynie Informacji Publicznej. Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 1 DSC 0237 Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony 2 DSC 0239 Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony 3 DSC 0241 Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony 4 DSC 0246 Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony 5 DSC 0250 Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony